Informacioni në këtë faqe interneti, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) tekstet, imazhet, vegëzat dhe materialet tjera, është përpiluar me kujdesin më të madh. Sidoqoftë, Big Green Egg Europe nuk garanton që faqja e internetit (i) do të përmbushë kërkesat tuaja, (ii) do të funksionojë pa ndërprerje, sigurt dhe pa gabime ose viruse dhe (iii) përmban informata të plota, korrekte dhe aktuale.

Big Green Egg Europe dhe çdo person i angazhuar / palë e tretë nuk mund në asnjë mënyrë të mbahet përgjegjës për ndonjë pasojë të (i) qasjes në: (ii) pamundësisë së qasjes në dhe (iii) përdorimin e kësaj faqeje interneti (dhe informacionit që ajo përmban), duke përfshirë (por pa u kufizuar në) çdo dëm të pësuar nga vizitori në këtë faqe, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë. Përdorimi i faqes së internetit Big Green Egg Europe dhe informacionit që përmban është, pra, tërësisht në rrezikun e vetë vizitorët e faqës së internetit.

Big Green Egg Europe ruan të drejtën që, në çdo kohë, të ndryshojë në mënyrë të njëanshme përmbajtjen e kësaj faqeje interneti, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) përshtatjen e përmbajtjes ekzistuese dhe shtimin ose heqjen e përmbajtjes pa dhënë ndonjë njoftim paraprakisht.

Asnjë nga informacionet në faqen e internetit të Big Green Egg Europe nuk është ose mund të konsiderohet si një ofertë konkrete për të lidhur një marrëveshje me Big Green Egg Europe. Big Green Egg Europe nuk lidh marrëveshje nëpërmjet faqes së tij të internetit.