Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e bankës së të dhënave, që lidhen me, dhe që rrjedhin nga faqja e internetit të Big Green Egg Europe, dhe informacioni që përmban, i përkasin ekskluzivisht Big Green Egg Europe. Asgjë në faqen e internetit të Big Green Egg Europe nuk mund të riprodhohet ose të bëhet publike, në asnjë formë dhe asnjë mënyrë, pa lejen paraprake me shkrim të Big Green Egg Europe.

Vetëm Big Green Egg Europe ka të drejtën të kryejë regjistrime në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale që lidhen me, dhe që rrjedhin nga faqja e internetit të Big Green Egg Europe dhe informacionit që përmban.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® dhe convEGGtor® janë emra brendi të regjistruar të Big Green Egg Inc.