Всички права върху интелектуална собственост, включително (но не само) всички авторски права и права върху бази данни, свързани и произтичащи от уебсайта на Big Green Egg Europe, както и информацията, която той съдържа, принадлежат изключително на Big Green Egg Europe. Нищо на уебсайта на Big Green Egg Europe не може да бъде възпроизвеждано или публикувано, под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Big Green Egg Europe.

Само Big Green Egg Europe има право да извършва регистрации по отношение на всякакви права върху интелектуална собственост, свързани с и произтичащи от уебсайта на Big Green Egg Europe и информацията, която той съдържа.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® и convEGGtor® са регистрирани търговски марки на Big Green Egg Inc.