Zábava so zeleným vajíčkom začína zapálením drevného uhlia a končí jeho udusením. Pokiaľ sa chystáte použiť Big Green Egg po prvýkrát, môžeme vám so zapálením drevného uhlia inštruktážou pomôcť. Pozrite si video návod s pokynmi alebo si prečítajte všetky postupy zapálenia a dusenia drevného uhlia v zelenom vajíčku.

Premium Lump Charcoal

Zapálenie EGG

Pre zapálenie EGG budete potrebovať prírodný podpaľač (e.g. Charcoal Starter) dlhé zápalky alebo bezpečný zapaľovač a samozrejme kvalitné kusové drevné uhlie. Odporúčame vám prednostne používať naše Big Green Egg kusové  drevné uhlie (Premium Organic Lump Charcoa). Nikdy nepoužívajte brikety, drevo alebo iné pevné palivo.

Krok 1: Dvojfunkčný regulačný vrchnák umiestnite na komín keramickej kupoly zeleného vajíčka. S jeho pomocou budete môcť regulovať prietok vzduchu a tým aj teplotu v Big Green Egg.

Krok 2: Naplňte ohnisko po okraj s drevným uhlím a úplne otvorte spodné dvierka v keramickej základni.

Krok 3: Do pripraveného drevného uhlia vložte 3 ks podpaľačov cca 10 cm od seba a zapáľte ich.  Kupolu nechajte otvorenú. Dostupný kyslík pomôže s urýchlením procesu zapálenia.

Krok 4: Po asi 10-15 minútach začne uhlie pekne tlieť. Do zeleného vajíčka umiestnite akékoľvek potrebné príslušenstvo a zatvorte kopulu.

Vnútorná teplota vďaka tlejúcemu uhliu začne v Big Green Egg stúpať na požadovanú teplotu. Nastavením regulačného vrchnáka a spodných dvierok dosiahneme za krátky čas požadovanú teplotu. Počas varenia sa snažte nechať kupolu uzatvorenú. Ďalšie informácie ako regulovať teplotu nájdete na stránke Regulovanie teploty.

Reggulator

Udusenie EGG

Pre bezpečne udusenie tlejúceho drevného uhlia, stačí len zavrieť v EGG prívod vzduchu. To spôsobí, že uhlie vo vajíčku sa bez kyslíka postupne udusí a vychladne.

Krok 1: Zatvorte spodné dvierka v keramickej základni zeleného vajíčka.

Krok 2: Zatvorte dvojfunkčný regulačný vrchnák na keramickej kopule zeleného vajíčka alebo ešte lepšie vymeňte ho za keramický uzavierací vrchnák.

Krok 3: Počkajte približne 20 minút, pokiaľ uhlie úplne nevychladne. Počas tejto doby neotvárajte kupolu, pretože náhly prívod vzduchu by mohlo spôsobiť opätovné vznietenie, prípadne až vyšľahnutie plameňa.

Vyhasnuté drevné uhlie v ohnisku stačí prehrabať a následne je ho možné opätovne použiť pri ďalšom varení. Najskôr však nezabudnite vybrať napadaný popol, doplňte do ohniska po okraj drevné uhlie a opäť zapáľte Big Green Egg .

Bezpečnostné tipy

Big Green Egg je veľmi bezpečný, pokiaľ je používané na určený účel a sú dodržiavané výrobcom stanovené pokyny. Pri práci s ohňom musíte vždy byť veľmi opatrní. To isté platí aj pre prácu s Big Green Egg. Pri používaní zelených vajíčok si dávajte pozor na bezpečnostné pokyny uvedené nižšie a hlavne buďte opatrný pri zapaľovaní drevného uhlia a pri práci so žeravým uhlím a horúcimi elementmi Big Green Egg. Jedine takto si môžete bez starosti vychutnať svoje Big Green Egg prípravou jedinečných kulinárskych delikates.

 • Nepoužívajte EGG v interiéri

  Nezapaľujte EGG vo interiéri alebo v priestore s nedostatočným vetraním. Hoci niektorí profesionáli môžu používať Big Green Egg vo svojich kuchyniach, vždy je to v súlade so stavebnými predpismi, čo si vyžaduje prítomnosť profesionálnej ventilácie a protipožiarneho systému.

 • Pri vonkajšom používaní zohľadnite miestne právne predpisy.

  Varenie na otvorenom ohni nie je všade povolené. Ak ste v kempe alebo máte piknik, musíte vždy dodržiavať miestne nariadenia a predpisy. Je možné, že varenie na otvorenom ohni je povolené ale k jeho použitiu platia osobitné pravidlá, napríklad pokiaľ ide o vzdialenosť medzi varným zariadením a určitými objektmi.

 • Nepoužívajte tekuté zapaľovače alebo iné horľavé kvapaliny na zapálenie Big Green Egg.

  Big Green Egg organické kusové drevné uhlie extra premium  sa veľmi rýchlo zapáli pri použité pevných podpaľačov alebo elektrického zapaľovača. Nepoužívajte brikety, iné pevné palivá alebo iné horľavé kvapaliny. To by mohlo spôsobiť prepadnutie záruky a hlavne zhoršiť chuť pripravovaného jedla, prípadne ohroziť užívateľa na živote a zdraví.

 • Sieťku v spodných dvierkach majte zatvorenú.

  Tým, že budete mať sieťku v spodných dvierkach vždy uzavretú, zabránite výletu iskier z Big Green Egg, ako aj možnosti vypadnutia horúceho uhlíka na podlahu. Pri vyberaní popola stačí otvoriť sieťku na spodných dvierok .

 • Nikdy nevyberajte alebo nepremiestňujte keramické ohnisko keď je horúce alebo obsahuje tlejúce uhlie.

  Keramický materiál ohniska si dlhodobo uchováva teplo. Počkajte pred vybraním alebo premiestnením keramického ohniska a / alebo drevného uhlia, kým si nie ste istí, či sa uhlie a keramické ohnisko úplne ochladilo.

 • Po zapálení zeleného vajíčka vždy nasaďte na komín kopuly dvojfunkčný regulačný vrchnák.

  Bez regulačného vrchnáka bude teplota v zelenom vajíčku značne stúpať bez toho, aby ste ju mohli regulovať.

 • Nikdy sa nepozerajte do komína, keď sa EGG používa.

  Komín nie je určený na pozeranie. Nikdy sa nepozerajte dnu, keď sa vajíčko používa alebo keď horí uhlie, pretože horúci vzduch stúpajúci z komína môže spôsobiť vážne zranenie.

 • Počas varenia buďte vždy opatrní pri dotyku glazovaného povrchu EGG.

  Aj keď Big Green Egg nikdy nebude na povrchu tak horúci ako oceľové grily, vždy bude pri používaní horúci. Dávajte pozor aby sa deti alebo domáce zvieratá zdržiavali vo väčšej vzdialenosti od EGG.

 • Na vyberanie roštov použite len originálne príslušenstvo.

  Počas používania vnútorné časti a komponenty sa v EGG (rošt z nehrdzavejúcej ocele a liatinový rošt) zahrievajú. Preto by ste mali používať pri manipulácii s nimi len špeciálne navrhnuté kliešte a náradie.

 • Buďte opatrní pri vyberaní horúceho príslušenstva

  Pri vyberaní horúcich komponentov a príslušenstva z EGG, ako napr.convEGGtor alebo kameň na pečenie , vždy použite len teplovzdorné rukavice a náradie na vyberanie roštov a convEGGtora, aby ste predišli popáleniu. Rošt z nehrdzavejúcej ocele, liatinový rošt alebo keramika sú pri používaní extrémne horúce. Po vybratí zo zeleného vajíčka ich položte len na nehorľavý povrch, tam kde nebudú na dosah a bez úrazu vychladnú.

 • Vždy pozor na nebezpečenstvo vzniku požiaru!

  Nikdy nenechávajte zapálené Big Green Egg s otvorenou kopulou bez dozoru. Pri používaní zeleného vajíčka dávajte pozor na suché listy, drevené podlahy a iné horľavé materiály nachádzajúce sa v jeho bezprostrednej blízkosti. Mohli by predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak by prišli do kontaktu s iskrami alebo horúcim drevným uhlím. Vždy pozorne sledujte svoje okolie pri používaní EGG, aby ste neohrozili osoby, zvieratá, majetok alebo okolitú prírodu.

 • Zabráňte opätovnému vznieteniu alebo vyšľahnutiu plameňa počas alebo po varení

  Ak drevné uhlie v Big Green Egg tlie, musíte vždy najskôr opatrne pootvoriť kopulu približne o 5 cm na cca 3-5 sekúnd pred úplným otvorením. To umožní pomaly prítok vzduchu do vajíčka a zabráni sa tým možnému vyšľahnutiu plameňov alebo opätovnému vznieteniu po varení. Buďte veľmi opatrní pri otvorení horúceho vajíčka s dvojfunkčným regulačným vrchnákom a spodnými dvierkami, pretože náhli prítok vzduchu môže spôsobiť nebezpečne vysoké plamene. Ak sa tak stane, okamžite zatvorte kopulu na uhasenie plameňov, potom opatrne pootvorte kopulu na niekoľko sekúnd pred úplným otvorením. Odporúčame používať rukavice pre  primeranú osobnú ochranu.

 • Nikdy nehaste drevné uhlie s vodou

  Ak po použití zatvoríte spodné dvierka a nasadíte keramickú čapicu, uhlie do 20 minút vyhasne (uhlie nemá kyslík a teda nemôže horieť – udusí sa). To znamená, že nikdy nebudete musieť používať vodu alebo iné hasiace prostriedky na uhasenie uhlia.

 • Čo mám robiť, keď zelené vajíčko príliš veľa dymí, a ako to môžem zastaviť?

  Nadmerné dymenie  môže mať viacero príčin. Nežiaduci dym (ktorý sme si zámerne nevytvorili pomocou dreva na údenie) je najčastejšie spôsobený podpaľovačmi pochybnej kvality  a / alebo nekvalitným drevným uhlím.  No môže to mať aj iné príčiny. Napríklad tuk, ktorý odkvapkáva pri grilovaní a môže spôsobiť nežiadúce zadymenie. Našou prvou reakciou môže byť zastavenie dymu zatvorením regulátora vzduchu zhora, čím ale dym zostane vo vnútri vajíčka, pričom našou snahou je dym uvoľniť a zastaviť jeho tvorba, aby nám jedlo dymom príliš „nenapáchlo” .

  Z tohto dôvodu odporúčame zatvoriť regulátor vzduchu v spodnej časti keramickej základne tak, aby sa zastavil prívod vzduchu, a následne otvoríme poklop, aby  mohol dym bezpečne uniknúť. Sálavé teplo z keramiky a kontaktné teplo z roštu stačiť na dokončenie grilovania, aj keď sa teplota v dôsledku otvorenia poklopu vajíčka zníži.

  Po grilovaní, počas ktorého na drevné uhlie kvapkal tuk a mastnota, dôsledne očistíme rošt  a drevné uhlie necháme ešte asi 10 minút dohorieť. Týmto spôsobom spálime tukové zvyšky a nečistotu, prípadne stekajúcu marinádu a zvyšky jedál. Ďalšie varenie vo vajíčku odporúčame začať s novým drevným uhlím a vyčisteným ohniskom.

Big Green Egg zabezpečil všetko potrebné pre zaistenie bezpečnosti počas používania. Samotný užívateľ je však osobne zodpovedný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri varení na drevnom uhlí a používaní EGG a EGG prílušenstva v jeho prostredí. Počas používania Big Green Egg musíme pristupovať k Big Green Egg vždy starostlivo a s najväčšou opatrnosťou.

Inspiration Today

Ak chcete e-mailom dostávať pravidelnú dávku inšpirácie, prihláste sa k odberu nášho mesačného informačného bulletinu Inspiration Today, ktorý vašej schránke dodá tú správnu chuť. Získate tak prístup k najlahodnejším receptom, podnetným sezónnym menu, praktickým radám a mnohým ďalším chrumkavým prekvapeniam!

Registrácia