Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των κειμένων, εικόνων, συνδέσμων και άλλων υλικών, έχουν καταρτιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, η Big Green Egg Europe δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος (α) θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις σας, (β) θα λειτουργεί αδιαλείπτως, με ασφάλεια και χωρίς σφάλματα ή ιούς και (γ) θα περιέχει πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.

Η Big Green Egg Europe και οι συνεργαζόμενοι τρίτοι δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες (α) της πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο, (β) της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτόν και (γ) της χρήσης αυτού του ιστότοπου (και των πληροφοριών που περιέχει), περιλαμβανομένης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οποιασδήποτε ζημιάς που υπέστη ο επισκέπτης αυτού του ιστότοπου, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Επομένως, η χρήση του ιστότοπου της Big Green Egg Europe και των πληροφοριών που αυτός περιέχει γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του επισκέπτη του ιστότοπου.

Η Big Green Egg Europe διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, το οποίο συμπεριλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) την προσαρμογή του υπάρχοντος περιεχομένου και την προσθαφαίρεση περιεχομένου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Καμία από τις πληροφορίες στον ιστότοπο της Big Green Egg Europe δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συγκεκριμένη προσφορά για τη σύναψη συμφωνίας με την Big Green Egg Europe. Η Big Green Egg Europe δεν συνάπτει συμφωνίες μέσω των ιστοσελίδων της.