Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym (ale nie wyłącznie) wszelkie prawa autorskie i prawa do danych odnoszące się do witryny internetowej Big Green Egg Europe oraz zawarte w niej informacje są wyłączną własnością Big Green Egg Europe. Żadne treści z witryny internetowej Big Green Egg Europe nie mogą być powielane ani upubliczniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Big Green Egg Europe.

Tylko firma Big Green Egg Europe jest uprawniona do dokonywania rejestracji dotyczących wszelkich praw własności intelektualnej związanych z witryną Big Green Egg Europe i zawartymi w niej informacjami.

Big Green Egg®, EGG®, MiniMax ™, EGG Mates®, Nest®, EGGmitt® i convEGGtor® są zarejestrowanymi markami Big Green Egg Inc.